Koh Yao

: : KOH YAO LOCATED BETWEEN
PHANG-NGA , PHUKET , KRABI : :
เกาะยาว ประกอบด้วย 2 เกาะสำคัญ คือ เกาะยาวน้อย และ เกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา อยู่ระหว่างจังหวัดพังงา ภูเก็ต และ กระบี่

ตำบลเกาะยาวน้อย
(KOH YAO NOI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวน้อย

: : ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะยาวน้อย : :

ตำบลเกาะยาวน้อย ก่อนปี พ.ศ. 2446 ขึ้นตรงต่อ อำเภอเมืองพังงา ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 ทางราชการได้ยกฐานะบริเวณเกาะต่าง ๆ ขึ้นตรงกับ กิ่งอำเภอเกาะยาว และเป็นอำเภอเกาะยาวในปี พ.ศ. 2531 พลเมืองที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อยเล่าสืบมาว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากเมืองตรัง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 99% ปัจจุบัน ต.เกาะยาวน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะอยู่บริเวณอ่าวพังงา อยู่ทางทิศใต้ของ จ.พังงา ประมาณ 43 กม. มีพื้นที่ประมาณ 46.4 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทอดยาวตลอดแนวเหนือใต้ บริเวณรอบเกาะมีที่ราบชายฝั่ง หาดทรายสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวพังงา น่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะ และน่านน้ำ จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำ จ.ภูเก็ต

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านท่าค่าย
– หมู่ 2 บ้านใหญ่
– หมุ๋ 3 บ้านน้ำจืด
– หมู่ 4 บ้านท่าเขา
– หมู่ 5 บ้านริมทะเล
– หมู่ 6 บ้านแหลมยาง
– หมู่ 7 บ้านอันเป้า

: : ตำบลเกาะยาวใหญ่ : :
(KOH YAO YAI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่

: : ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะยาวใหญ่ : :

ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีประชากรอพยพมาตั้งถิ่นฐานกว่า 100 ปี มาแล้ว โดยอพยพมาจากตำบลเกาะยาวน้อย และจากจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง อพยพมาทางทะเล มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพประมง ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะยาวใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และภายหลังจากที่มาตั้งถิ่นฐาน ก็บุกเบิกแผ้วถางที่ปลูกยางพารา และทำนาเป็นบางส่วน

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

ตำบลเกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยแบ่งพื้นที่เกาะออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน พื้นที่รอบตำบลส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและป่าชายเลน

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงาบริเวณช่องหลาด (ระหว่างเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านคลองเหีย
– หมู่ 2 บ้านช่องหลาด
– หมู่ 3 บ้านย่าหมี
– หมู่ 4 บ้านคลองบอน

ตำบลพรุใน
(PRUNAI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่

: : ประวัติความเป็นมา พรุใน : :

ประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนจากจังหวัดสตูล อพยพโดยทางเรือมาพบเกาะยาว และได้ตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพประมง จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดตรัง และจากเกาะยาวน้อย ได้อพยพมาศัยสมทบ เพื่อประกอบอาชีพประมงเช่นกัน และเมื่ออาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็บุกเบิกแผ้วถางที่เพื่อทำนา และทำสวนยางพารา >

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวพังงา ประมาณ 48.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50.79 ตารางกิโลเมตร 31,743.75 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบริมชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะยาวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะและน่านน้ำจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำจังหวัดภูเก็ต

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านโล๊ะโป๊ะ
– หมู่ 2 บ้านพรุใน
– หมุ๋ 3 บ้านอ่าวกะพ้อ
– หมู่ 4 บ้านท่าเรือ
– หมู่ 5 บ้านคลองดินเหนียว
– หมู่ 6 บ้านออก
– หมู่ 7 บ้านโล๊ะปาเหรด