Pier to Koh Yao

: : PIER IN KOH YAO ROUTE : :
: : ท่าเรือไปเกาะยาว จากภูเก็ต พังงา กระบี่ พร้อมพิกัด : :

เกาะยาว ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยอาณาเขต 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่

: : BAAN LAEM YAI PIER – KOH YAO YAI : :
: : ท่าเรือบ้านแหลมใหญ่ เกาะยาวใหญ่ : :
7.991944, 98.570558


: : CHONG LAAD PIER – KOH YAO YAI : :
: : ท่าเรือข้ามฟากบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ : :
8.075854, 98.586013


: : LOH JAAK PIER – KOH YAO YAI : :
: : ท่าเรือโล๊ะจาก เกาะยาวใหญ่ : :
7.933060, 98.574802


ท่าเรือแหลมไทร เกาะยาวน้อย

: : LAEM SAI PIER – KOH YAO NOI : :
: : ท่าเรือบ้านแหลมไทร เกาะยาวน้อย : :
สามารถขึ้นเรือไปกระบี่ ด้วยเรือเฟอร์รี่เส้นทางเกาะยาวใหญ่ – กระบี่ ได้
8.081883, 98.608991


: : MANOH PIER – KOH YAO NOI : :
: : ท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย : :
มีบริการเรือข้ามฟากระหว่างเกาะยาวน้อย – เกาะยาวใหญ่ ด้วย
8.096904, 98.587847


: : TALANE – KRABI : :
 : : ท่าเรือท่าเลน อ.เมือง จ.กระบี่ : :
มีบริการรับฝากรถยนต์ทั้งที่ท่าเรือและบริเวณใกล้เคียง
8.142299213991036, 98.7469842334078


: : KLONGSAI PIER – KRABI : : 
: : ท่าเรือคลองทราย อ.เมือง จ.กระบี่ : :
มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการวันละ 1 เที่ยว ไป – กลับ
เส้นทาง ท่าเรือคลองเหีย (เกาะยาวใหญ่) – ท่าเรือบ้านแหลมไทร (เกาะยาวน้อย) – ท่าเรือคลองทราย (กระบี่)
8.121949953105664, 98.74891666989454


: : BANGRONG PIER – PHUKET : : 
: : ท่าเรือบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต : :
ใกล้สนามบินภูเก็ตมากกว่าท่าเรืออื่นๆ
(ขอขอบคุณภาพจาก 9mot.com)
8.049724600775887, 98.4158969454394


 : : TIANSIN PIER – PHUKET : :
: : ท่าเรือเธียรสิน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต : :
ใกล้ตัวเมืองภูเก็ต มี Speed boat ให้บริการ
7.884535543507127, 98.41335471162023


: : LAEMHIN PIER – PHUKET : : 
: : ท่าเรือแหลมหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต : :
มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการวันละ 1 เที่ยว ไป – กลับ
7.935134, 98.407679


: : THADAN PIER – PHNAGNGA : :
: : ท่าเรือท่าด่านฯ อ.เมือง จ.พังงา : :
มีเรือให้บริการวันละ 1 เที่ยว ไป – กลับ การเดินทางจะผ่านด้านหน้าของเกาะปันหยี
8.403341629876136, 98.51201210455288


 : : KLONGHIA PIER – KOH YAO YAI : :
: : ท่าเรือคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา : :
ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะ อยู่ในเขต ต.เกาะยาวใหญ่
8.085262392858997, 98.5639218698921


: : THA KHAO PIER – KOH YAO NOI : :
: : ท่าเรือท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา : :
เส้นทางหลักน่าจะเป็นเดินทางจากเกาะยาวน้อยไปกระบี่
8.135229051108096, 98.62627385126218


 ค่าเรือโดยสาร
Speeboat 200-250 บาท | Ferry 120-140 บาท | บรรทุกรถยนต์ 500-700 บาท (รวมคนขับ) : 2566
*** ช่วงมรสุม เรืออาจเปลี่ยนท่าเทียบเรือ โปรดสอบถามก่อนลงเรือ ***